Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn ontzettend ‘happy’ dat wij na de meivakantie de deuren weer mogen openen voor de kinderen! Dat willen wij op deze manier laten blijken!

Wij kijken ernaar uit om de kinderen op maandag 11 mei gezond en wel weer te mogen ontvangen.

Sinds de persconferentie van de minister-president zijn wij samen met het team, het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad (MR) aan de slag gegaan om een verantwoord, werkbaar en veilig beleid op te stellen.

Onze uitgangspunten:
• Een veilige leerplek voor alle kinderen, indien mogelijk mét hun eigen leerkracht, in hun eigen lokaal, op hun vertrouwde werkplek;
• Een veilige en hygiënische werkplek voor onze teamleden;
• Bij de opstart zijn alle kinderen de helft van de tijd aanwezig op school.
• Een onderwijsleersituatie waarin onze focus ligt op het welzijn van de kinderen en wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
• Voor kinderen die binnen de risicogroep vallen, worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Ouders nemen hiervoor contact op met directie.

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide werkwijzer ‘Opstart school ten tijde van Covid 19’. Deze werkwijzer en het protocol opstart basisonderwijs kunt u op onze site www.valentijnschool.nl nalezen. Wij zetten voor u hieronder de belangrijkste zaken op een rij.

Organisatie:
Wij hebben ervoor gekozen om een organisatievorm te hanteren waarbij elk kind twee hele dagen naar school komt. De rest van de week wordt er thuis (deels) zelfstandig gewerkt. Bij de indeling hebben we rekening gehouden met broertjes en zusjes. De ene helft van de kinderen komt op maandag en donderdag naar school, de andere helft op dinsdag en vrijdag.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen elkaar vrijwel niet besmetten. Om eventuele risico’s zoveel mogelijk te vermijden, zullen de kinderen gedurende de schooldagen alleen met elkaar werken en spelen. De roosters worden hierop aangepast.

De breng- en ophaaltijd is verdeeld in 2 tijdsvakken. Dit om zoveel mogelijk spreiding van ouders te creëren. U ziet in het schema hoe laat uw kind wordt verwacht. Wij vragen u deze tijden strikt aan te houden zodat de kans op besmetting beperkt wordt. De leerkracht wacht de kinderen buiten op.
Deze indeling ontvangt u later van de leerkracht via Parro.

Brengen
Groepen 1: 08.15uur – 08.25uur (linker voordeur hoofdingang)
Groepen 2: 08.30uur – 08.40uur (linker voordeur hoofdingang)
Groepen 3: 08.15uur – 08.25uur (rechter voordeur hoofdingang)
Groepen 4: 08.30uur – 08.40uur (rechter voordeur hoofdingang)
Groepen 5: 08.15uur – 08.25uur (voordeur hoofdingang dependance)
Groepen 6: 08.30uur – 08.40uur (voordeur hoofdingang dependance)
Groepen 7: 08.15uur – 08.25uur (zij- ingang via het kleuterplein)
Groepen 8: 08.30uur – 08.40uur (zij- ingang via het kleuterplein)
Ophalen
Groepen 1: 14.55uur (linker voordeur hoofdingang)
Groepen 2: 15.05uur (linker voordeur hoofdingang)
Groepen 3: 14.55uur (rechter voordeur hoofdingang)
Groepen 4: 15.05uur (rechter voordeur hoofdingang)
Groepen 5: 14.55uur (voordeur hoofdingang dependance)
Groepen 6: 15.05uur (voordeur hoofdingang dependance)
Groepen 7: 14.55uur (zij- ingang via het kleuterplein)
Groepen 8: 15.05uur (zij- ingang via het kleuterplein)

Wij verwachten dat kinderen vanaf groep vijf (voor zover mogelijk) zelfstandig naar school komen en na afloop alleen naar huis gaan. Wij realiseren ons dat wanneer ouders meerdere kinderen uit het gezin naar school moeten brengen en deze in verschillende tijdsvakken vallen, u dan even moet wachten. Wij vragen u gepaste afstand te houden.

Op de woensdagen verzorgen wij thuisonderwijs voor alle kinderen.

De kinderen van ouders/ verzorgers met een beroep in een vitale sector verwachten wij sowieso op de dagen die zij zijn ingedeeld. Als u ook op de overige dagen nog opvang nodig heeft, meld uw kind dan vóór 10 mei aan bij de directie via .

Gezondheid, fysiek contact en hygiëne
Ouders/ verzorgers kunnen wij tot nader order niet toelaten tot de school. De gezondheid van de kinderen en teamleden willen wij zo goed mogelijk beschermen. Het contact met de directie vindt telefonisch, per Parro of per e-mail plaats. De communicatie met de leerkracht verloopt via Parro. Houdt u er rekening mee dat de leerkracht nu overdag voor de groep staat en dan geen vragen kan beantwoorden.

U zegt uw kind gedag op het schoolplein. U dient te allen tijde 1,5 meter afstand te bewaren tot de teamleden, andere ouders en kinderen. Op het hoofdgebouw wacht u achter de muur op het plein. Op de dependance wacht u buiten het schoolplein. Er wordt een vaste looproute gemaakt per jaargroep.

De kinderen dienen een afstand van 1,5 meter tot elke volwassene te bewaren op school. Wij verzoeken u dit thuis nadrukkelijk met uw kind te bespreken. Bij bijzondere omstandigheden zullen wij het strikt noodzakelijke contact hebben met uw kind.

Alle kinderen en teamleden wassen thuis hun handen voordat ze naar school komen, met zeep en ten minste 20 seconden. Bij aankomst in de klas worden de handen opnieuw gewassen en afgedroogd met een wegwerphanddoek.

Alleen kinderen en teamleden zonder gezondheidsklachten zijn welkom op school. Zelfs met milde symptomen, zoals een verkoudheid moeten kinderen en teamleden thuisblijven, totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid hebben of hebben gehad, dienen alle gezinsleden binnen te blijven totdat iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging of benauwdheid). Bij hooikoortsklachten mag uw kind (middels een dokterverklaring) gewoon naar school komen.

Kinderen mogen geen eten of drinken met elkaar delen. Bij een verjaardag wordt geen traktatie meegenomen naar school. De verjaardag wordt natuurlijk wel gevierd in de klas.

Bereid uw kind goed voor op de 1e schooldag!
Leg uit wat uw kind kan verwachten;
– Vertel dat zij de leerkracht niet kunnen knuffelen en geen hand mogen geven.
– Vertel dat uw kind de handen wast voordat het naar school gaat en nogmaals als het de klas binnen komt.
– Vertel dat gehoest en geniest wordt in de ellenboog.
– Vertel dat de jas en tas met tussenruimte wordt opgehangen aan de kapstok.
– Vertel dat al deze regels er zijn om ervoor te zorgen dat we niet ziek worden.

Kijk bijvoorbeeld naar de filmpjes van SchoolTV op www.hygienehelpt.nl. Deze filmpjes zijn voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd geschikt.

Trek uw kind makkelijke kleding aan. Geef eten en drinken mee in een verpakking die het kind zelf open- en dicht kan maken.

Onderwijsinhoud
Wij zullen de 1e week starten met de focus op de hygiëne op school, veiligheid en het welzijn van de kinderen. De leerkracht geeft aan het einde van de schooldag taken mee voor de dagen dat de kinderen thuis zelfstandig verder werken.

Er is geen gym in de gymzalen mogelijk, want deze zijn tot nader order gesloten. Op het plein en in de speelzaal zullen wij met de kinderen bewegingsactiviteiten gaan doen.

Voor- en naschoolse opvang
Tot 20 mei is er geen voor- en naschoolse opvang. U kunt contact opnemen met de reguliere BSO.

Tot slot
Alle voorgenomen plannen vallen of staan natuurlijk met de gezondheid van ons team. Daarom vragen wij u hierbij nadrukkelijk om uw kind zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen, als uw kind én alle gezinsleden helemaal gezond zijn. Ook vragen wij u de school niet te betreden en op het schoolplein de 1,5 meter afstand te bewaren.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Wij realiseren ons dat dit een ontzettende en spannende tijd is voor iedereen. Wij zijn erg blij de kinderen weer te mogen zien en les te kunnen geven.

Blijf gezond
Samen gaan we het redden!

Fijne meivakantie

Team Valentijnschool